Skip to content

Sut mae'n gweithio

Sut mae'n gweithio

Sut mae'n gweithio

Mae Cymorth i Brynu – Cymru yn gynllun sy’n rhoi benthyg ecwiti a rennir gyda chymorth Llywodraeth Cymru i bobl allu prynu eiddo newydd.

Beth mae hyn yn ei olygu?

Mae benthyciadau ecwiti a rennir Cymorth i Brynu – Cymru ar gael i brynwyr tro cyntaf a phobl sy’n symud tŷ i brynu eiddo newydd gwerth hyd at £300,000.

Ni chaiff pobl sy’n defnyddio’r cynllun hwn isosod eu cartref.

Gyda Cymorth i Brynu - Cymru:

  • bydd angen i’r prynwr dalu blaendal o 5% o leiaf o bris yr eiddo.
  • bydd Llywodraeth Cymru (trwy Help to Buy (Wales) Ltd) yn rhoi benthyciad ecwiti a rennir o hyd at 20% o’r pris i’r prynwr.
  • bydd angen i’r prynwr wedyn gael morgais ar gyfer y gweddill

Enghraifft

Enghrafft
Ar gyfer eiddo gwerth £200,000 Swm Canran
Blaendal arian parod £10,000 5%
Benthyciad ecwiti £40,000 20%
Eich morgais £150,000 75%

Pe bai’r prynwr yn dewis gwerthu’r cartref yn y tabl uchod yn y dyfodol am £210,000, bydd yn cael cadw £168,000 (80% - gwerth ei forgais a’i flaendal) ac yn gorfod talu £42,000 i ad-dalu’r benthyciad ecwiti (20%).

Bydd y prynwr yn ad-dalu ei forgais gan ddefnyddio’r arian a gafodd o werthu’r cartref a bydd wedyn yn ad-dalu benthyciad ecwiti a rennir Cymorth i Brynu - Cymru.

A oes ffioedd yn gysylltiedig â’r benthyciad ecwiti a rennir?

O ddiwrnod cynta’r benthyciad ecwiti a rennir, codir ffi weinyddol fach o £1 y mis.

Yna, yn y 6ed flwyddyn, codir llog o 1.75% y flwyddyn o werth y benthyciad ecwiti a rennir. Ar ôl hyn, bydd y llog yn cynyddu bob blwyddyn yn ôl y cynnydd yn y Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) plws 1%.

Byddwn yn cysylltu â phob prynwr cyn dechrau codi’r llog ar y benthyciad ecwiti a rennir, a byddwn hefyd yn anfon datganiad bob blwyddyn i esbonio sefyllfa’r benthyciad ecwiti a rennir.

Nid yw’r ffioedd yn cyfrif tuag at ad-dalu’r benthyciad ecwiti.

Cewch fwy o fanylion benthyciad ecwiti Cymorth i Brynu – Cymru yn y canllaw isod.

Lawrlwytho dogfennau

Cymorth i Brynu – Cymru: Benthyciad Ecwiti a Rennir

Astudiaethau achos

Mae pum cwpwl wedi symud i mewn i’w cartrefi newydd yng Nghwm Calon.

Fe wnaethom ddechrau edrych am dŷ fis Medi diwethaf ond roedd yn anodd dod o hyd i dŷ yr oedden ni’n ei hoffi ac yn gallu ei fforddio. Rydym wedi disgyn mewn cariad â Cwm Calon ac wedi bod yn lwcus iawn i allu fforddio i brynu’r tŷ hwn gyda help Cymorth i Brynu – Cymru... Darllen mwy

Toby, Cwm Calon.

Rhagor o Astudiaethau Achos

Cynnyrch arall Cymorth i Brynu sydd ar gael yng Nghymru:

Cymorth i Brynu i’r
Lluoedd
expand
Help to Buy logo

Mae yna gynllun £200 miliwn ar gyfer aelodau’r lluoedd arfog i brynu tŷ am y tro cyntaf.

Mae’r cynllun Cymorth i Brynu i’r Lluoedd yn rhoi benthyciad o hyd at 50% o’u cyflogau yn ddi-log i aelodau’r lluoedd i brynu eu cartref cyntaf neu i symud i eiddo newydd oherwydd aseiniad neu wrth i anghenion eu teulu newid.

Eich i wefan Llywodraeth y DU i gael y manylion.

Cymorth i Brynu: ISA expand
Help to Buy logo

Cewch gynilo hyd at £200 y mis mewn ISA Cymorth i Brynu a bydd y llywodraeth wedyn yn ychwanegu 25% ato, hyd at uchafswm o £3,000.

Yn ystod y mis cyntaf, cewch gynilo £1,200 - hynny yw, £1,000 ychwanegol ar ben yr uchafswm misol o £200.

Ar gael ar
wefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar yr ISA ar gyfer Cymorth i Brynu

Cynlluniau tai fforddiadwy eraill yng Nghymru:

  • Rhannu'r dudalen hon:
  • Twitter Facebook Email More